Mål: M 6342-18

Avgörande

I ett mål om utdömande av vite har den mot vilken vitesföreläggandet riktade sig inte, trots uttrycklig begäran därom, beretts tillfälle att lämna bevisuppgift innan målet avgjordes. Handläggningen har ansetts innefatta ett rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång. MÖD har därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet.