Mål: M 4319-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har med hänsyn till förekomsten av havsörn funnit att platsen för den sökta vindkraftsparken inte är en lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § MB. Domstolen har konstaterat att bedömningen av påverkan på havsörn måste ske utifrån en helhetsbedömning där frågan om skyddszoner mellan häckningsplatser och vindkraftverk utgör en del. Med ändring av underinstansernas avgöranden har bolagets ansökan avslagits.