Mål: M 6855-17

Avgörande

Föreläggande om bullerdämpande åtgärder. Fastigheten utsätts enligt Trafikverkets beräkningar för vägtrafikbuller som överskrider de ljudnivåer som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd och ljudnivåerna är därmed att anse som en olägenhet för människors hälsa. Fastigheten utsätts dock inte för buller som överskrider den nivå som anges i den första etappen i infrastrukturpropositionen. Några särskilda omständigheter att ändå förelägga om åtgärder har inte framkommit. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt föreläggandet.