Mål: M 5431-14

Avgörande

MÖD har upphävt mark- och miljödomstolens dom och avslagit bolagets ansökan om tillstånd till kalkstenstäkt. Under målets handläggning i MÖD har gränserna för ett Natura 2000-område ändrats på så sätt att ett bifall till bolagets ansökan skulle innebära brytning av kalk inom Natura 2000-området. Eftersom det skulle leda till en permanent förlust av skyddade livsmiljöer har MÖD funnit att det inte finns förutsättningar att ge ett s.k. Natura 2000-tillstånd. MÖD har i målet även tagit ställning till om Naturvårdsverkets föreskrift avseende det utökade Natura 2000-området ska tillämpas i målet, inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen, prövningens omfattning och miljökonsekvensbeskrivningens kvalitet.