Mål: P 10907-17

Avgörande

Förhandsbesked för bygglov. I ett ärende om förhandsbesked för bygglov gav sökanden in ritningar för den tänkta byggnaden. Av dessa framgick att byggnadshöjden skulle komma att överstiga den i detaljplanen angivna högsta nockhöjden. Ingen av underinstanserna har bedömt om detta är en avvikelse och om den i så fall är liten. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt beslutet och återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Mark- och miljööverdomstolen delar dock underinstansernas bedömning att hotellverksamhet i detta fall är en sådan liten avvikelse som är förenlig med detaljplanen syfte.