Mål: F 8030-16

Avgörande

Ändring av servitut. Till förmån för ett antal fastigheter gäller officialservitut med rätt till tilläggsplats för båt på den belastade fastigheten. Efter ansökan av ägarna till tre av förmånsfastigheterna ändrade LM deras servitut till att gälla varsin specifik båtplats vid en kajanläggning på den belastade fastigheten och mark- och miljödomstolen ändrade inte det beslutet. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det som sökandena anfört inte innebär att det efter servitutens tillkomst inträtt sådana ändrade förhållanden som krävs för att servituten ska få ändras. Eftersom det därmed saknas förutsättningar att ändra de olokaliserade servituten till att gälla specifika båtplatser har Mark- och miljööverdomstolen upphävt LM:s beslut och ställt in förrättningen