Mål: M 1422-17

Avgörande

Fråga om dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att ta bort stenmur på åkermark. På åkern, som åt flera håll angränsar till Natura 2000-område och som även gränsar till område av riksintresse för naturvård och Ramsarområde, finns tre tvärgående stenmurar. Sökanden har genom mark- och miljödomstolens i den delen inte överklagade dom fått dispens för att ta bort två av dessa. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att rationaliseringsvinsten av att ta bort även den tredje muren är tillräckligt stor för att åtgärden ska anses behövas för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av marken. Domstolen har dock bedömt att denna stenmur har så höga naturvärden att biotopskyddets syften inte kan tillgodoses om även den tas bort. Stenmuren kommer nämligen ha en extra viktig funktion som tillflyktsort samt som ledlinje och spridningskorridor för växter och djur när de andra murarna på åkern tas bort. Det har därför inte ansetts finnas särskilda skäl för dispens enligt 7 kap. 11 b § miljöbalken. Inte heller i övrigt har särskilda skäl för dispens ansetts finnas. Överklagandet har avslagits.