Mål: M 11539-17

Avgörande

En kommun har, i syfte att genomföra en detaljplan, ansökt om dispens från bestämmelserna om biotopskydd för att ta ned ett antal träd. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att samtliga träd ingår i en allé och att de inte står i sådan omedelbar anslutning till bebyggelse att de är undantagna från bestämmelserna om biotopskydd. Eftersom tre träd behöver tas ned för att öka trafiksäkerheten har Mark- och miljööverdomstolen ansett att det beträffande dessa finns särskilda skäl för dispens. När det gäller övriga träd har Mark- och miljööverdomstolen avslagit dispensansökan. Enligt domstolen saknas utredning om hur biotopskyddet beaktats i planarbetet eller varför detaljplanen inte skulle kunna genomföras utan att träden tas bort. Vidare saknas underlag som gör det möjligt att bedöma biotopområdets naturvärden. Vid den avvägning som ska göras mellan skadans betydelse och tyngden i skälen för att vidta åtgärden har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till att det inte finns särskilda skäl för dispens.