Mål: F 6181-17

Avgörande

Ersättning vid bildande av gemensamhetsanläggning för befintlig väg. Gemensamhetsanläggning har inrättats för en befintlig samfälld väg som sedan tidigare tagits i anspråk med stöd av överenskommelse från 1895. Enligt överenskommelsen skulle vissa delägare för all framtid vara befriade från underhållsansvar för vägen som ersättning för den mark som tagits i anspråk för vägen. MÖD har funnit att någon ersättning för marken inte kan utgå men att de aktuella delägarna har rätt till ersättning för den förlorade rättigheten att använda vägen utan kostnad.