Mål: P 3101-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att en flexibel detaljplan inte strider mot kravet på tydlighet i 4 kap. 32 § plan- och bygglagen. Mark- och miljööverdomstolen har till skäl för domen bl.a. anfört att det med hänsyn till planbeskrivningen, planområdets storlek, byggrättens omfattning och utredningen i övrigt framgår att planen ger möjlighet att lokalisera den planerade bebyggelsen på sådant sätt att betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL inte uppstår. Domstolen har vidare anfört att en flexibel plan medför att fler omständigheter såsom betydande olägenheter och anpassning till omgivningen (2 kap. 6 och 9 §§ PBL) kommer att bedömas i samband med den kommande bygglovsprövningen.