Mål: P 12016-17

Avgörande

Efter att en byggnadsnämnd avslagit en ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus har länsstyrelsen beslutat att positivt förhandsbesked ska ges och återförvisat ärendet. Nämnden beslutade återigen att ge negativt förhandsbesked och efter att länsstyrelsen återigen hade återförvisat för positivt förhandsbesked överklagande nämnden till mark- och miljödomstolen som fastställde kommunens negativa förhandsbesked. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att eftersom det inte framkommit skäl som motiverar annan bedömning än den länsstyrelsen gjort i sitt första återförvisningsbeslut har nämnden, som då inte överklagade, haft att följa detta beslut. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt länsstyrelsens andra återförvisningsbeslut.