Mål: M 4249-17

Avgörande

I mål om ansökan om tillstånd till vindkraftverk har klaganden anfört att utredningen avseende verkens påverkan på fiskgjuse är otillräcklig. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att utredningen, inklusive den kompletterande fågelinventering som getts in till MÖD, är tillräcklig för att bedöma inverkan och har fastställt underinstansernas beslut att ge tillstånd till de tre vindkraftverken.