Mål: M 10840-17

Avgörande

Det har ansetts motiverat att förbjuda ett antal skogsbruksåtgärder i ett visst markområde, med hänsyn till områdets förutsättningar att bl.a. hysa rödlistade marksvampar och det allmänna intresset av att bevara denna miljö.