Mål: M 8412-17

Avgörande

Det har ansetts motiverat att förbjuda en åtgärd att hugga upp ett antal mindre luckor i ett visst markområde, med hänsyn till områdets förutsättningar att bl.a. hysa rödlistade marksvampar och det allmänna intresset av att bevara denna miljö.