Mål: M 12100-17

Avgörande

En fastighetsägare har ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus. Marken där fritidshuset skulle placeras har till följd av befintlig bebyggelse på platsen bedömts inte vara allemansrättsligt tillgänglig. Det nya fritidshuset, som placeras högt och är relativt stort, har dock ansetts utöka hemfridszonen på ett inte obetydligt sätt. Förutsättningar att ge strandskyddsdispens har därför inte förelegat.