Mål: M 5083-18

Avgörande

Den omständigheten att ett överklagande inom överklagandetiden har getts in till fel myndighet och denna inte vidarebefordrat handlingen till rätt instans inom överklagandetiden har i detta fall ansetts utgöra laga förfall. Ansökan om återställande tid har därför bifallits