Mål: M 2968-17

Avgörande

Ägarna till en fastighet begärde att en kommun skulle vidta åtgärder för säkerställa att bullernivån från vindkraftverk i fastighetens närhet inte överstiger 40 dBA, och att nämnden skulle förelägga vindkraftsföretaget att utföra nya bullermätningar som även skulle inkludera mätning av tonala ljud. Sedan mark- och miljödomstolen, liksom tidigare kommunens stadsbyggnadsnämnd och länsstyrelsen, avslagit deras begäran har fastighetsägarna med åberopande av en i egen regi utförd bullermätning vidhållit sin talan. Mark- och miljööverdomstolen har dock, särskilt med beaktande av ett remissyttrande från Naturvårdsverket, ansett att nämnden haft fog för sitt beslut att avsluta tillsynsärendet utan att vidta någon åtgärd. Överklagandet har avslagits.