Mål: P 3841-17

Avgörande

Nämnden har ingripit mot en fastighetsägare genom att dels förelägga honom att ansöka om lov för vidtagen markutfyllnad på fastigheten, dels påföra honom en byggsanktionsavgift och dels förelägga honom att vidta rättelse för åtgärder vidtagna inom allmän plats. MÖD har funnit att nämnden, som valt att inte bemöta de invändningar som fastighetsägaren gjort i mark- och miljödomstolen och i MÖD, inte genom den utredning som finns tillgänglig i målet har visat att den haft grund för sitt ingripande. Nämndens beslut har därför upphävts.