Mål: M 5186-17

Avgörande

Tillstånd har getts för bl.a. grävningsarbeten i en vattenförekomst i Mölndalsån trots att åtgärderna riskerar att leda till en försämring av vattenförekomstens status. Vid bedömningen har MÖD funnit att rimlighetsavvägningen enligt 2:7 MB ska ske med beaktande av de krav som följer av art. 4.7 i ramdirektivet för vatten och att omständigheterna i detta fall – där syftet med åtgärden är att förebygga samhällsskadliga översvämningar – är sådana att det finns förutsättningar för tillstånd trots att åtgärderna kan leda till försämrad ytvattenstatus.