Mål: P 11037-17

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har ex officio, dvs. utan att någon part påkallat det, prövat om den bebyggelse planen medger uppfyller kravet på direkt solljus för bostäder, och funnit att så inte var fallet. Mark- och miljödomstolen borde inte ha gjort denna prövning då uppfyllelsen av kravet innefattar ett betydande inslag av bedömning. Efter att motparten i Mark- och miljööverdomstolen påkallat prövning av denna fråga har Mark- och miljööverdomstolen funnit att kommunen har agerat inom det handlingsutrymme den aktuella bestämmelsen medger. Även fråga om överensstämmelse med översiktsplan samt påverkan på kulturvärde och riksintresse.