Mål: P 5933-17

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Tillbyggnaden skulle medföra en väsentlig begräsning av havsutsikten för den klagande grannen. Eftersom sökanden inte kan utnyttja byggrätten på sin fastighet på något annat likvärdigt sätt har Mark- och miljööverdomstolen, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att den olägenhet som tillbyggnaden kommer att medföra för den klagande grannen inte innebär att bestämmelsen i 2 kap. 9 § PBL utgör hinder mot det sökta bygglovet.