Mål: M 4777-17

Avgörande

Åtgärder vidtagna för att laga en damm har ansetts utgöra sådana ändrings- och lagningsarbeten som varit nödvändiga att utföra genast och som därmed omfattas av 11 kap. 16 § miljöbalken. Målet har därför återförvisats till mark- och miljödomstolen för prövning av om åtgärderna kan godkännas eller inte.