Mål: M 5279-17

Avgörande

Fråga om tillstånd till vilthägn inom strandskyddat område enligt 12 kap. 11 § miljöbalken. MÖD har bedömt att undantagsbestämmelsen för jordbruket i 7 kap. 16 § miljöbalken inte kan anses tillämplig i målet, varken direkt eller analogt. Domstolen har vidare bedömt att det inte finns särskilda skäl för att det av länsstyrelsen meddelade tillståndet till vilthägn ska omfatta även strandskyddat område.