Mål: P 1488-18

Avgörande

Den omständigheten att ett nyuppfört hus i närheten av klagandens fastighet gjort att fastigheten inte längre har kunnat nås av större fordon, har inte medfört att klaganden under bygglovsärendet varit en känd sakägare som nämnden enligt 9 kap. 25 § PBL varit skyldig att kommunicera. MÖD har därför avslagit klaganden över domvilla.