Mål: F 4865-17

Avgörande

Klander av föreningsstämmobeslut. Sedan en årsstämma ajournerats fortsatte stämman mer än fyra veckor efter att årsstämman påbörjades. I föreningens stadgar fanns angivet att kallelse ska skickas ut senast 14 dagar innan stämman. Kallelsen till den fortsatta stämman skickades ut 10 dagar innan den stämman ägde rum. MÖD fann att kallelsen borde ha hanterats som en ny kallelse enligt föreningens stadgar och att de formella bristerna i kallelseförfarandet till den fortsatta stämman varit sådana att de utgjorde grund för att upphäva de klandrade besluten.