Mål: P 1081-18

Avgörande

Bland annat klagan över domvilla och resning. Ett beviljat bygglov överklagades av boende i närområdet cirka ett år efter att överklagandetiden gått ut. Nämnden bedömde att överklagandet kommit in i rätt tid och överlämnade överklagandet till Länsstyrelsen som upphävde bygglovet. Sökanden har bl.a. gjort gällande att överklagandet kommit in för sent och att de personer som klagat inte varit nära grannar. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att länsstyrelsen varit bunden av nämndens rättidsprövning samt att det vid prövning av om klagorätt föreligger eller inte finns ett visst tolkningsutrymme. Dessa omständigheter har därför inte utgjort grund för domvilla eller resning.