Mål: P 10804-17

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har, med hänsyn till kommunens översiktsplan och ett tematiskt tillägg till översiktsplanen angående vindbruk, avslagit en ansökan om bygglov för ett vindkraftverk. MÖD konstaterar att kommunen, före mark- och miljödomstolens prövning, har förklarat att det tematiska tillägget till översiktsplanen inte längre är aktuellt och att det därför inte finns något hinder mot att bevilja det sökta bygglovet.