Mål: P 8127-17

MÖD 2018:21

Vägledande avgörande

Bygglov har upphävts pga planstridigt utgångsläge. Bygglov hade sökts för att bygga till en villa som omfattas av en stadsplan som tillkom 1934. Villans byggyta hade tidigare utökats från plantillåtna 72 kvadratmeter till 107 kvadratmeter i enlighet med beslut om bygglov och dispens 1981. En förutsättning för nu aktuellt bygglov är då att avvikelsen tillåtits vid en bygglovsprövning enligt PBL eller äldre bestämmelse. Med äldre bestämmelse avses endast ÄPBL (äldre PBL). Det framgår av punkt 13 i övergångsbestämmelserna till PBL. Punkt 13 hänvisar till 17 kap. 18 a § ÄPBL som tillåter vissa mindre avvikelser på motsvarande sätt som nuvarande 9 kap. 30 § första stycket 1 b PBL. I det nu aktuella fallet hade emellertid avvikelsen medgetts genom prövning av Byggnadsstadgan som föregick ÄPBL. Innan bygglov nu kan ges måste därför den tidigare avvikelsen prövas enligt punkt 13 i övergångsbestämmelserna. Vid en sådan prövning har MÖD ansett att den tidigare medgivna avvikelsen inte kan anses som mindre i ÄPBL:s mening då byggnadsytan utökats med omkring 35 kvadratmeter vilket motsvarar en överskridande byggrätt med drygt 48 procent. Bygglovsansökan ska därför avslås.

MÖD 2018:21