Mål: P 7957-17

Avgörande

En ansökan om marklov har getts in avseende viss markuppfyllnad på ett område som planlagts som kvartersmark för luftfartsändamål och som enligt planen inte får bebyggas. Området har ansetts inte utgöra tomt och åtgärden har därför ansetts inte kräva marklov. Stadsplanen har vid sådana förhållanden inte utgjort hinder för åtgärden och något annat hinder för åtgärden har inte heller ansetts föreligga.