Mål: P 6512-17

Avgörande

Fråga om bygglov för flerbostadshus i område som på gällande plankarta betecknas BF avseende bostäder, fristående hus. I planbestämmelserna anges att huvudbyggnader ska uppföras fristående. Den planerade byggnaden avser ett hus med tolv lägenheter fördelade på två våningsplan och en souterrängvåning. Det övre våningsplanet har loftgång och samtliga lägenheter egna entrédörrar. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att byggnaden inte uppfyller vad som i planen avses med fristående hus och att den därmed inte är planenlig. Mark- och miljööverdomstolen har därför inte ändrat mark- och miljödomstolens dom vilket innebär att kommunens beslut om bygglov upphävts.