Mål: P 10049-17

Avgörande

MÖD har avslagit ansökan om uppförande av en komplementbyggnad. Enligt områdesbestämmelserna är den största tillåtna byggnadsarean för komplementbyggnad 25 m2. Den sökta komplementbyggnadens byggnadsarea var 25 m2 men på fastigheten fanns redan en nybyggd komplementbyggnad som inte redovisades i ansökningshandlingarna. Då ansökningshandlingarna var uppenbart missvisande ansåg MÖD att det fanns skäl att avvika från huvudregeln att ansökan om bygglov ska prövas utifrån de i ansökan redovisade handlingarna. MÖD ansåg därför att även den befintliga komplementbyggnaden skulle beaktas vid bygglovsprövningen. Då komplementbyggnadernas sammanlagda byggnadsarea översteg vad som var tillåtet var den sökta åtgärden olovlig.