Mål: M 19-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det funnits förutsättningar för länsstyrelsen att förelägga en verksamhetsutövare att söka tillstånd till framtida grundvattenbortledning från en dagvattentunnel. Målet har därför återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.