Mål: P 11778-17

MÖD 2018:4

Vägledande avgörande

Ansökan om bygglov för flerbostadshus. Då huvudbyggnadens byggnadsarea överskreds med 10 procent ansåg Mark- och miljööverdomstolen att avvikelsen i detta fall inte kunde vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL.

MÖD 2018:4