Mål: P 8065-17

Avgörande

Bygglov hade getts för utbyggnad av en industrilokal med sammanlagt 530 m2, varav 140 m2 på mark som inte fick bebyggas enligt gällande plan. Byggnaden skulle sträcka sig 3,5 meter in på en 8 meter bred byggfri zon mot ett bostadsområde. Mellan industri- och bostadsfastigheten fanns även en 15 meter bred allmän plats. MÖD fann att byggnationen inte var att bedöma som en liten avvikelse från planen eftersom avvikelsen var betydande i absoluta tal och det framgick av planen att den byggfria zonen hade som funktion att hålla ett – relativt begränsat – avstånd mellan industri och bostäder.