Mål: M 10855-15

Avgörande

Tillstånd till bergtäkt. MÖD har till skillnad från MMD funnit att tillstånd kan ges till ny bergtäkt. Transporter kommer att ske på en allmän väg som i sin nuvarande utformning inte är lämplig för de transporter verksamheten kommer att ge upphov till. Under förutsättning att vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs och att utfarten från täkten utformas på ett sätt som omöjliggör att tung trafik svänger norrut anser MÖD att tillstånd kan ges. Även fråga om behovet av täkten och övrig inverkan på omgivningen. MÖD har fastställt MPDs beslut med tillägg om utfartsvillkor.