Mål: M 9582-17

Avgörande

En fastighetsägare ansökte om bl.a. strandskyddsdispens för att uppföra campingstugor och utföra markberedning för parkeringsplats i syfte att utvidga en pågående campingverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen, som bedömt att åtgärderna var dispenspliktiga, har konstaterat att det inte framkommit att utvidgningen kunde ske utanför det aktuella strandskyddade området. Vid den avvägning mellan fastighetsägarens skäl för att få utvidga verksamheten och allmänhetens intresse av tillgång till området och intresset av att bevara naturvärdena på platsen, har Mark- och miljööverdomstolen emellertid funnit att det inte finns skäl att ge dispens för någon av de ansökta åtgärderna. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har Mark- och miljööverdomstolen därför avslagit ansökan.