Mål: P 3718-17

Avgörande

Detaljplan för bostäder. Detaljplanen avser visserligen att tillgodose ett angeläget allmänt intresse, nämligen att bygga bostäder. Den utredning som finns i målet ger dock inte stöd för att detta intresse inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. Några andra särskilda skäl för att upphäva strandskyddet finns inte heller. Mot den bakgrunden har det inte funnits förutsättningar att upphäva strandskyddet inom planområdet. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt detaljplanen.