Mål: M 6373-17

Avgörande

MÖD har fastställt nämndens beslut att vid vite förbjuda utsläpp av avloppsvatten från en anläggning som har flera anslutna fastigheter. MÖD har vid sin bedömning fäst vikt vid att anläggningen ligger inom skyddsområdet för en kommun dricksvattentäkt, att det under många år funnits brister i anläggningen och att verksamhetsutövaren haft lång tid på sig att komma till rätta med problemen. Förbudet har därför inte ansetts mer ingripande än vad som behövs.