Mål: M 3876-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med underinstanserna, inte funnit skäl att upphäva nämndens beslut om förbud avseende utsläpp av avloppsvatten till vissa avloppsanläggningar. Med hänsyn till pågående förbättringsarbeten har dock tidpunkten för när förbudet börjar gälla flyttats fram.