Mål: M 4452-17

Avgörande

Kommunfullmäktiges beslut i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att miljönämnden för varje kalenderår får besluta att indexuppräkna de i taxan antagna avgifterna har ansetts i enlighet med 27 kap. 1 § miljöbalken och 5 kap. 2 § kommunallagen. Miljönämndens avgiftsbeslut har därför fastställts av Mark- och miljööverdomstolen.