Mål: M 10984-16

Avgörande

Målet rör en etablering av vindkraftverk inom ett område som är av riksintresse för vindbruk och samtidigt av stor betydelse som vinterbetesmarker för renskötseln. Vid en avvägning enligt 3 kap. 1 § MB har MÖD beaktat att riksintresseområdet i betydande del tagits i anspråk för vindkraft genom att det redan uppförts en vindkraftpark där. Med hänsyn till risken för att ytterligare en etablering av vindkraftverk skulle leda till att renskötseln i området skulle upphöra, har MÖD funnit att intresset av att skydda rennäringens bedrivande i området överväger intresset av ytterligare en utbyggnad av vindkraft.