Mål: P 2396-17

Avgörande

Bygglov för flerbostadshus - Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad mot underinstanserna bedömt att den sida av byggnaden som är vänd mot Skurusundet får anses ha större allmän påverkan än den motsatta sidan, entrésidan, som vetter mot en infartsväg till byggnaden, och ska därför vara beräkningsgrundande. Då det finns en takkupa på västra sidan som är så stor att den ska beaktas vid beräkningen av byggnadshöjden har byggnaden fler våningar än vad som medges i detaljplanen. Ansökan om bygglov har därför avslagits.