Mål: P 10617-17

Avgörande

I mål om bygglov för garage har förutsättningarna för undantag enligt 39 § byggnadsstadgan inte varit uppfyllda för att få placera byggnaden närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter. Bygglovet har därför upphävts av Mark- och miljööverdomstolen.