Mål: P 6928-17

Avgörande

I ett mål om bygglov för ett flerbostadshus ansåg nämnden att 9 kap. 25 § PBL var uppfylld då sakägarna hade fått yttra sig i samband med en tidigare bygglovsansökan. MÖD fann att den ansökan som nu var föremål för prövning, och som innebar vissa justeringar i förhållande till den tidigare, var att betrakta som en ny ansökan. Därmed borde nämnden ha gett sakägarna tillfälle att yttra sig på nytt. Den omständigheten att revideringen inte innebar någon ny avvikelse i förhållande till vad som tidigare prövats saknade enligt MÖD betydelse. MÖD fann också att uppförandet av två balkonger och därunder belägna uteplatser innebar att punktprickad mark bebyggdes. Målet återförvisades till nämnden för fortsatt handläggning.