Mål: M 9014-17

Avgörande

Efter att en enskild hade överklagat ett nämndbeslut om tillsynsavgift enligt miljöbalken, begärde länsstyrelsen kompletterande uppgifter från nämnden. Dessa uppgifter kommunicerades inte med den enskilde innan länsstyrelsen avgjorde ärendet. Mark- och miljööverdomstolen har avhjälpt bristen genom att ge den enskilde tillfälle att yttra sig över uppgifterna.