Mål: M 3200-17

Avgörande

Föreläggande om bullerdämpande åtgärder. Fastigheten utsätts enligt Trafikverkets beräkningar inte för vägtrafikbuller överstigande den nivå som anges i den första etappen i infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53). Några särskilda skäl för att ändå förelägga om åtgärder har inte framkommit. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt föreläggandet.