Mål: P 11535-17

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Eftersom en tillbyggnad enligt ansökan skulle medföra att den totala byggnadsarean blir större än vad som tillåts i detaljplanen och då denna avvikelse från detaljplanens krav borde ha föranlett ett s.k. grannehörande har MÖD undanröjt beslutet om bygglov och återförvisat ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.