Mål: P 6668-17

Avgörande

Fråga om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Det sökta bygglovet avser en byggnad som är formad som ett H med två dominerande byggnadsdelar av traditionell karaktär som i mitten är sammanbundna av en tvärgående byggnadsdel. Med hänsyn till byggnadens utformning har MÖD funnit skäl att beräkna höjden av varje byggnadsdel för sig. Mot den bakgrunden och då det på de beräkningsgrundande fasaderna finns en takkupa respektive en frontespis som har en sådan storlek och utformning att de ska ingå i beräkningen av byggnadshöjden har MÖD bedömt att byggnadsdelarnas höjd överstiger den enligt detaljplanen tillåtna byggnadshöjden. Eftersom avvikelserna inte ansetts vara sådana att de kan godtas enligt 9 kap. 31 b § PBL har beslutet om bygglov upphävts.