Mål: P 5991-17

Avgörande

Avgifter för beslut om lov. Ett antal ansökningar om bygglov avvisades av nämnden eftersom sökanden inte hade följt nämndens förelägganden om komplettering. Nämnden beslutade därefter att ta ut avgifter för sin hantering av ansökningarna enligt 12 kap. 8 § 2 PBL och utfärdade fyra fakturor. Nämnden tog också ut en påminnelseavgift om 60 kr för varje faktura. Mark- och miljödomstolen befriade sökanden från betalningsskyldighet för fakturorna med motiveringen att avvisningsbeslut inte omfattas av den angivna bestämmelsen. MÖD har funnit att 12 kap. 8 § 2 PBL omfattar alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov och därmed även avvisningsbeslut. Däremot har påminnelseavgiften ansetts sakna stöd i lag. MÖD har därför fastställt nämndens beslut om avgifter utom såvitt avser påminnelseavgifterna.