Mål: M 10717-17

Avgörande

Ett bolag har överklagat en dom där mark- och miljödomstolen har avslagit en tillståndsansökan i dess helhet och vidare godkänt miljökonsekvensbeskrivningen. Förutom bolaget har två sakägare anslutningsvis överklagat (50 kap. 2 § RB) och yrkat att ansökan avvisas p.g.a. felaktig MKB. MÖD har avvisat sakägarnas anslutningsöverklagande med motiveringen att MKB:n kommer, med anledning av bolagets överklagande, att prövas i målet och samma resultat kan därför uppnås oavsett om sakägarna anslutningsöverklagar eller är motparter. Något egentligt intresse av att anslutningsöverklaga finns därmed inte.